Inbjudan Bessemerloppet 2021


Uppdaterat PM och ändrade startider.

P.g.a. få anmälningar på korta banan kommer vi gå tillbaka till ursprungsplanen och köra den tävlingen 1 varv på långa banan samtidigt som startiden ändras till 08:45 för alla damer (52 km och 17,3 km), 09:00 Herrar långa banan (52 km) och 09:20 Herrar korta banan (17,3 km)

Långa banan (52 km) 150 platser Traditionellt långlopp med klass H/D 21 Elit
Korta banan (17,3 km) 1 varv på långa banan H/D 21 Elit
Starten för korta kommer att ske samtidigt som långa enl. fördelning i PM

Följande gäller för att få åka. Gäller båda loppen.

NOTERA! Man måste ha en aktiv FIS-kod/licens.

  • < 150 Ski Classics totala ranking bland svenska åkare.(Gäller endast långa)
  • < 300 i FIS-punkter.
  • Kvalificerad till Elitled Vasaloppet 2019 eller 2020.
  • Max 5 st “Wild cards”. Tex landslagsuppdrag är meriterande
  • Opunktade åkare lottas inbördes och avslutar reservlistan.

SSFs definition på yrkesmässig idrottare är: åkare med aktiv FIS-licens där idrottsutövandet är åkarens huvudsakliga sysselsättning (dvs över 50 procent). Båda villkoren måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas. Endast svenska åkare. Förtydligande 9/12: I begreppet yrkesmässig idrottare ingår åkare på skidgymnasier och de som är antagna till SSFs eftergymnasiala elitverksamhet. Dessa kan delta i nationella och internationella tävlingar på seniornivå, förutsatt att åkaren kvalar in till tävlingens startkvot. Utifrån nuvarande restriktioner kommer inte tävlingar enbart för juniorer (se respektive grens tävlingsregler) att arrangeras.

Tävlingsdag: Söndag 21 februari 2021

Start: Långa banan (52 km) 09:00, Korta banan (16 km) 13:00 
            
Distans: 52 resp 16 km, klassisk stil

Bansträckning: 52 km: 3 varv på 17,3 km
                        16 km: 2 varv på 8 km Mer kuperad bana
                           
Klassindelning
52 km:  H/D21 Elit
16 km:  H/D21 Elit
  
Startledsindelning
STARTLED: Enligt kriterier ovan.

Sista anmälningsdag
Sista ordinarie anmälan Fredag 19 februari 2021 via RaceId, Ingen efteranmälan.

Anmälningsavgifter:
            
                  52 km      16 km
- 31/12        700         500
1/1 - 10/2    850         500
11/2 - 18/2  1050       500

Vid INSTÄLLT: Gällande situationen kring Covid-19!
Om tävlingen p.g.a snöbrist eller väder som gör det omöjligt att genomföra förbehåller vi oss rätten att behålla 50% av erlagd avgift. Detta gäller enligt riktlinjer från SSF (Svenska Skidförbundet).
Vi gör alla deltagare uppmärksamma om att vi kan komma att stänga anmälan i förtid för att garantera alla som är anmälda att kunna genomföra loppet på något sätt utifrån aktuella restriktioner. Skulle loppet pga myndigheters beslut tvingas att ställas in helt då sker ingen återbetalning av startavgift. 

Våra allmänna villkor, som du godkänner när du anmäler dig till ett av våra evenemang, är tydliga. I en händelse utanför vår kontroll (till exempel myndighetsbeslut, som det i det här fallet rör sig om) är vi inte skyldiga att erbjuda återbetalning. Det finns inte heller någon tvingande konsumentlagstiftning som går att applicera på köp av startplats och som kan vara anledning till att de allmänna villkoren är ogiltiga. En startavgift till ett lopp utgör varken en vara eller en tjänst i konsumentköplagens (1990:932) eller konsumenttjänstlagens (1985:716) mening. Nämnda lagar gäller dessutom relationen näringsidkare och konsument. Vi är av den bestämda uppfattningen att vår arrangörsförening inte kan anses omfattas av begreppet näringsidkare. Arrangemanget arrangeras främst i syfte att stödja och underbygga föreningens ideella idrottsverksamhet.

För oss och andra arrangörer av motionsevenemang är våra allmänna villkor en absolut nödvändighet för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Allt vårt arbete är framåtriktat. Förberedelserna för ett evenemang startar minst 12 månader innan evenemanget äger rum. Vi har av den anledningen en hög andel fasta kostnader och behöver fatta investeringsbeslut med lång framförhållning. Om det skydd våra anmälningsvillkor ger inte är giltigt så har vi inte förutsättningar att driva vår typ av verksamhet.

För mer information. Om Loppet